הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
בית שמש – מרכז מידע הנדסי - דף הבית

פטור מהיתר

​דיווח על ביצוע עבודות ומבנים הפטורים מהיתר
שירות זה מאפשר לדווח לרשות המקומית על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר בנייה,
על פי תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), תשע"ד - 2014.

להגשת דיווח (לחץ\י כאן )


על מגיש הדיווח לבדוק כי המבנים שבדיווח הם פשוטים מבחינה הנדסית, ועומדים בדרישות תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), תשע"ד-2014.
כל העבודות, המפורטות בתקנות, מותנות בעמידה במגבלות ובהנחיות הבאות:
תקנות התכנון והבנייה הכלליות  לרבות התוספת השנייה של התקנות העיקריות, תקנות חישוב שטחים, תקנות סטייה ניכרת;
התכניות החלות על המגרש בו מבוקשת הבניה;
כמו כן, בטרם הגשת הדיווח שימת ליבך לדגשים שלהלן:
1. אין במבנים כדי ליצור סיכון, הפרעה, מטרד או מפגע סביבתי. 
2. השפעת המבנים על חזות הבניין, על הסביבה ועל אפיין ומאפייניהן מעטה.
3. המבנים אינם  פוגעים בשלד הבניין וביציבותו או במערכות הבניין ובתפקודיו.
4. שימת לב שלמבנים מסויימים נדרש לצרף אישור מהנדס על יציבות המבנה.
5. אין במתן הפטור מקבלת היתר, כדי לאפשר בנייה שלא בהתאם לתכנית או להנחיות המרחביות.

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין.פטור מהיתר